Wednesday, December 7, 2011

သာသနာျပဳကုသုိလ္- ေက်ာင္းအလွဴရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

`` ရဟန္းတုိ႔၊ လူသားမ်ားစြာ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ နတ္လူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ခရီးေဒသစာရီ ၾကြခ်ီၾကေလာ့``
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ဘီစီ-၅၈၈ တြင္ ဗုဒၶအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူလ်က္ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕အနီး မိဂဒါ၀ုန္အရပ္၌ ပထမ၀ါကၽြတ္ၿပီးေသာအခါ ရဟႏၱာေျခာက္က်ိပ္အား အထက္ပါအတုိင္း ႃမြက္ၾကား၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း စတင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ဘီစီ-၂၃၅ တြင္ သီရိဓမၼာအေသာက မင္းတရားႀကီးသည္ တတိယသံဂါယနာတင္ၿပီးေနာက္ ရဟႏၱာမေထရ္ႀကီးမ်ားအား ကုိးတုိင္းကုိးဌာနသုိ႔ သာသနာျပဳေစလႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ၿပီး ယေန႔တုိင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။ မင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကား ကမၻာ့သမုိင္း၌ အံ့ခ်ီးဖြယ္ စံနမူနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႔တုိင္ေတြ႕ျမင္ရဆဲ ျဖစ္သည္။
ယင္းအစဥ္အလာကုိ အတုယူလုိက္နာၿပီး သာသနာျပဳ သူေတာ္စင္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားသည္ ေႏွာင္းေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ႀကိဳးစား၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ
ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ ရွင္သန္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ေရွးေခတ္သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာအစဥ္အလာကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သာသနာမ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔ တာ၀န္ျဖစ္ေခ်သည္။
အေသာကမင္းႀကီး၏ သတၱမေက်ာက္စာတြင္ `ဆေဗ ဟိ ေတ ဆံယမံ စ ဘ၀ဆုဓႎ ဣဆံတိ (ဟိ-မွန္၏၊ ဆေဗ- အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ ေတ- ထုိအယူ၀ါဒမ်ားသည္၊ ဆံယမံစ- ကုိယ္က်င့္သိကၡာေစာင့္စည္းျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဘ၀ဆုဓႎစ-ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဣမဆံတိ-အလုိရွိၾကကုန္)ဟု ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္းပင္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကုိ ျမင့္မားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္မႈကုိ တန္ဖုိးထားရန္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ယင္းသုိ႔ ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံသျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ ဇာတ္၊ အသားအေရာင္၊ အႀကီးအငယ္၊ က်ားမ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မခြဲျခားဘဲ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ လုိက္နာ က်င့္ႀကံသူမ်ားအား ေလာကီေလာကုတၱရာ၊ ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ သေဘာတရားလည္း ျဖစ္ေပသည္။
ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား တစ္ကုိယ္ေရၿငိမ္းခ်မ္းမွသည္ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ လမ္းညႊန္၊ အဆုံးအမဘာသာတရားအျဖစ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယင္းယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း ဤျမင့္ျမတ္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕(Buddhist Missionary Society, New York)ကုိ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းကာ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဒကာလက္တြဲညီစြာျဖင့္ သာသနာျပဳငန္းကုိ အစဥ္တစုိက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ သာသနိက အေဆာက္အအုံတစ္ခု (111-1034th Aveue, Corona NY 11368) ကုိ ၀ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ သဒၶါတက္အားသေရြ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လွဴဒါန္းၾကပါရန္ အေလးအနက္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္- ေက်ာင္းတစ္ေပပတ္လည္ကုိ $ 1000၊ ၁၂-ေပပတ္လည္ကုိ $ 500၊ ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္၄င္း၊ အစုအဖြဲ႕လုိက္ေသာ္၄င္း ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။


Buddhist Missionary Society
35-25 90th Street#2R
Jackson Heights, Ny 11372
Ph-(718)898-8274


ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕

Buddhist Missionary Society
Buddhism is a way of life. Its aim is to guide one to lead a noble life without harming anyone, cultivating human qualities in order to maintain human dignity, to radiate all-embracing kindness without any discrimination, to train the mind to avoid evil and to purify the mind to gain peace and happiness.

Buddhist Missionary Society Inc, a non-profit organization, is dedicated to promoting Buddhism for the benefit of all. The objective of the mission is to develop productive activities in accordance with Buddhist principles in order to bring together all practitioners who are committed to exploring Buddhist thought and practices as a living tradition, faithful to its origins & lineage, yet adaptable and alive in each new time and place.

The duty of religion is to contribute to the peaceful co-existence among human beings and practice good will, compassion, harmony and understanding. From the very beginning, Buddhism has been a religion with universal appeal. The Buddhist Missionary Society believes that the teachings of Buddhism can support the development of compassion and good will in Buddhists and non-Buddhist alike.

The teaching of Buddha and the path that is based on the free reasoning and sublime human values can come to the rescue of humanity effectively. Buddhism’s emphasis is on the cultivation of morality, the control of desire and the consideration of others with compassion. This is not only helpful to the Buddhist but also to others who practice it. The teachings and messages of Buddhism are the source of our happiness. It holds out the right ways and means for every aspect of our activities, not only confined to matters relating to this life, but also in achievement the final goal of Enlightenment.

Buddhism set forth certain spiritual principles and values which when we put to practice in daily life bring great blessings here and now. If one understands Dharma clearly, then the challenge is to practice sincerely. Through practicing Dharma one brings about all positive changes, by discarding impurities and destroying defilements. One develops inner purity when the four noble truths become a part and parcel of one's life. Through realization one actually lives the four noble truths from moment to moment. That is, the realities the noble truths stand for now become the very stuff of one's existence.

The Buddhist Missionary Society is dedicated to the noble mission of Buddhism based on timeless principles: love, compassion, goodwill, harmony, cooperation and wisdom. It is our sincere desire to create an atmosphere of mutual understanding among the followers of Buddha, and help others understand these sublime teachings. The universal unity of humankind is a basic concept of the religion of Buddha and his sublime message has been an invitation to join the fold of universal brotherhood to work in strength and harmony for the welfare and happiness of humankind.

Our main task is to explain the Dharma - the source of happiness and peace, and perform good deeds for others' welfare. Further Buddhist Missionary Society’s mission is to strive   for the propagation and promotion of the Buddha Dharma and make great efforts to preserve it for generations to come.

From the commitment, dedication, devotion and cooperation shown at all levels by Buddhist followers and supporters, we have been able to create a vision for the long-term; the vision of an important Buddhist center to hold the teachings of the Buddha for the future. Buddhist Missionary Society is dedicated to preserving and disseminating Buddha’s teachings and is launching a noble effort to establish a proper monastery at 103-24 34th Avenue, Corona, NY 11368 in order to make Buddhism more accessible and to benefit all beings.

Our mission is entirely dependent on generous contributions from donors, well-wishers and the good hearts of people. We sincerely believe that we will be able to receive your response and encouragement. Through your dedicated support and cooperation in this noble cause, the future of our mission will witness incredible progress in both inner developments of the supporters as well as outer movement on such a Buddhist center. 

By making a contribution to support this noble cause, you can support our mission to promote, preserve and spread Buddhism. Your contribution is more valuable than you might think. You are helping to preserve the teachings of the Buddha for the future generations.


The depths of our gratitude are to all contributors, supporters, well-wishers and truth-seekers for their whole-hearted co-operation and support towards the development of our Buddhist mission. With your generous support and contribution, we hope to do more for many years to come.


All donations to the Buddhist Missionary Society are Tax Deductible. We deeply appreciate and honor each and every contribution as an integral part of what the mission is able to accomplish through the noble principles of Buddhism.
May the merits of your contribution, bring benefits to allBuddhist Missionary Society Inc.
35-25 90th Street, #2R
Jackson Heights, NY 11372
Phone: (718) 898-8274